بررسي تأثير مداخله هشت‌هفته‌اي تمرينات اينتروال با شدت بالا به همراه مصرف مکمل شير بر اشتها و ترکيب بدن زنان چاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تأثير مداخله هشت‌هفته‌اي تمرينات اينتروال با شدت بالا به همراه مصرف مکمل شير بر اشتها و ترکيب بدن زنان چاق :


تعداد صفحات : 12

هدف این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرین اینتروال با شدت بالا به همراه مصرف شیر بر اشتهاو ترکیب بدن زنان چاق بود. تعداد 30 نفر از زنان چاق بهعنوان نمونههای در دسترس در این پژوهششرکت کردند. افراد با آرایش تصادفی در سه گروه کنترل, تمرین+ شیر و تمرین تقسیم شدند. آزمودنیگروههای تمرین به مدت هشت هفته به انجام تمرین HIIT درجا با شدت 70 تا 90 درصد max2OV پرداختند. برای اندازهگیری اشتها, از پرسشنامههای VAS استفاده شد. در این تحقیق گروه تمرین + شیرمقدار 236 میلیلیتر شیر ده دقیقه بعد از ورزش مصرف کردند. برای تحلیل دادهها از آزمون t همبسته ووابسته در سطح معناداریP با نرمافزار SPSS انجام شد . نتایج نشان داد که در هر چهار فاکتوراشتها )گرسنگی, سیری, میل به غذا و توانایی خوردن( در گروههای تمرین+ شیر و تمرین بعد از جلساتتمرینی پس از هشت هفته کاهش معنیداری وجود دارد (sig=0.001) ولی در گروه کنترل تغییر معنیداریمشاهده نشد (sig=0.43) . همچنین برای ترکیب بدن نتایج نشان داد که در گروههای تمرین+ شیر و تمریندر هر سه فاکتور )درصد چربی, وزن و شاخص تودهی بدن( کاهش معنیداری وجود دارد .(sig =0.001)ولی در گروه کنترل تفاوت معنیداری مشاهده نشد 0.53) (. تحقیق حاضر نشان داد که پس از هشت هفتهتمرین HIIT اشتها و ترکیب بدن در دو گروه تمرین و تمرین + شیر بهبود یافت, پیشنهاد میشود پروتکلتمرینی HIIT و مصرف شیر بهمنظور کاهش اشتها و بهبود ترکیب بدن زنان چاق در نظر گرفته شود.

لینک کمکی