تاثير دو مقدار مکمل‌سازي اسيدهاي آمينه شاخه‌دار بر پاسخ هورمون‌هاي آنابوليکي پس از فعاليت مقاومتي سنگين در وزنه‌برداران معلول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير دو مقدار مکمل‌سازي اسيدهاي آمينه شاخه‌دار بر پاسخ هورمون‌هاي آنابوليکي پس از فعاليت مقاومتي سنگين در وزنه‌برداران معلول :


تعداد صفحات : 9

محرک‌های فیزیولوژیکی مانند محتوای اسید آمینه رژیم غذایی و فعالیت ورزشی می‌توانند رهایش هورمون رشد (GH) را تحت تاثیر قرار دهند. از اینرو, پژوهش حاضر تعیین تاثیر دو مقدار مکمل‌سازی اسیدهای آمینه شاخه‌دار (BCAA) بر پاسخ GHو عامل رشد شبه انسولینی-1 (IGF-I) پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه‌برداران معلول بود. در این مطالعه نیمه تجربی, 21 آزمودنی واجد شرایط آزمون پس از همگن‌سازی بر اساس نوع معلولیت و یک تکرار بیشینه (1-RM) در چهار حرکت مورد نظر به طور تصادفی در سه گروه 7 نفره همگن تقسیم شدند. یک هفته پیش از آزمون ورزشی روزانه 120 میلی‌گرم/کیلو‌گرم/روز مصرف نمودند. سپس همه آزمو‌دنی‌ها یک جلسه تمرین مقاومتی سنگین (چهار حرکت بالا تنه با چهار ست 8 تا 10 تکراری با 80 درصد 1-RM) را اجرا نمودند.30 دقیقه قبل, بلافاصله بعد و 30 دقیقه پس از اجرای آزمون ورزشی آزمودنی‌های گروه مقدار پایین و بالا به ترتیب 240, 480 میلی‌گرم/کیلو‌گرم/روز یا شبه‌دارو (150 میلی‌لیتر محلول طعم‌دار هم‌کالری) دریافت نمودند. نمونه‌گیری خون در چهار مرحله (یک هفته قبل از آزمون ورزشی,30 دقیقه قبل,30 و 120 دقیقه بعد از آزمون ورزشی) گرفته شد. نتایج نشان داد که مکمل‌سازی BCAA با مقادیر 240 و480 میلی‌گرم/کیلو‌گرم/روز تاثیر معنی‌داری بر پاسخ GH و IGF-I وزنه‌برداران معلول به یک جلسه فعالیت مقاومتی بالا تنه ندارد و افزایش معنی‌داری این شاخص‌ها در هر سه گروه مشابه است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر به‌نظر می‌رسد فعالیت ورزشی مقاومتی محرکی فیزیولوژیک قوی برای افزایش غلظت GH و IGF-I وزنه‌برداران معلول می‌باشد و مکمل‌سازی BCAA پاسخ این عوامل هورمونی افزایش نمی‌دهد

لینک کمکی