تأثير مکمل کافئين بر فعاليت ميلوپراکسيداز و استيل کولين استراز در طي فعاليت ورزشي مقاومتي حاد در ورزشکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تأثير مکمل کافئين بر فعاليت ميلوپراکسيداز و استيل کولين استراز در طي فعاليت ورزشي مقاومتي حاد در ورزشکاران :


تعداد صفحات : 10

کافئین بر پاسخ ایمنی بـدن حین فعالیت ورزشی اثرگـذار اسـت و نشان داده‌ شده که کافئین غلظت استیل‌کولین‌استراز و میلوپراکسیداز در موش‌های تمرین کرده را کاهش داده است؛ بنابراین در این پژوهش اثر مصرف کافئین بر فعالیت آنزیم‌های استیل کولین‌استراز و میلوپراکسیداز پس از فعالیت ورزشی مقاومتی در ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفت. پانزده ورزشکار در مطالعه تصادفی, دوسوکور, کنترل‌شده با دارونما و متقاطع, 6 میلی گرم کافئین و دارونما (مالتودکسترین) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را یک ساعت قبل از فعالیت مقاومتی دریافت کردند. نمونه‌گیری خون از سیاهرگ بازویی آزمودنی‌ها قبل, بعد و یک ساعت بعد از فعالیت ورزشی مقاومتی جهت اندازه‌گیری غلظت میلوپراکسیداز و استیل‌کولین‌استراز گرفته شد. آزمون‌ تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که در غلظت استیل‌کولین‌استراز تفاوت معنی‌داری در بلافاصله و 15 دقیقه بعد از فعالیت مقاومتی بین کافئین و دارونما وجود دارد (05/0>P, اما در ارتباط با غلظت میلوپراکسیداز تفاوت معنی دار بین شرایط کافئین و دارونما وجود نداشت (05/0<P). در شرایط مصرف کافئین غلظت استیل‌کولین‌استراز در پس‌آزمون به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از مقادیر پیش‌آزمون بود, اما در شرایط مصرف دارونما غلظت استیل کولین استراز در پس‌آزمون افزایش نسبت به پیش‌آزمون مشاهده شد (05/0>P). به نظر می‌رسد که مصرف مکمل کافئین قبل از فعالیت مقاومتی از افزایش غلظت آنزیم استیل‌کولین‌استراز در مردان ورزشکار جلوگیری می‌کند و احتمالاً کافئین از این طریق سبب کاهش فعالیت‌های التهابی می‌گردد.

لینک کمکی