تأثير هشت هفته تمرين هم‏زمان بر سطوح پلاسمايي NRF2 در مردان جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تأثير هشت هفته تمرين هم‏زمان بر سطوح پلاسمايي NRF2 در مردان جوان :


تعداد صفحات : 8

فعالیت بدنی می تواند باعث افزایش قابل ملاحظه‏ای در میزان NRF2 شود و همین امر در سالمندی منجر به کاهش القا آنزیم‏های فسفات سدیم فاز II و حساسیت بیشتر به آسیب اکسیداتیو می‏شود. هدف پژوهش حاضر, تأثیر هشت هفته تمرین هم‏زمان بر سطوح پلاسمایی NRF2 در مردان جوان بود. در این پژوهش 16 مرد جوان تمرین نکرده (میانگین سنی 60/3±06/25 سال, وزن 21/8±37/71 کیلوگرم, BMI 52/3±09/24 کیلوگرم بر متر مربع) به‌طور تصادفی در دو گروه هشت نفری (تمرین هم‌زمان و کنترل) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل هشت هفته (سه جلسه در هفته) تمرینات مقاومتی با 40 درصد یک تکرار بیشینه و تمرینات هوازی با شدت 60 درصد حداکثر ضربان قلب بود. برای اندازه‏گیری متغیرهای خونی, در شرایط ناشتا یک بار قبل و یک بار هم بعد از مداخله تمرینی نمونه‏گیری خونی انجام شد. نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین هم‏زمان منجر به افزایش سطوح پلاسمایی NRF2 گردید (035/0P=) اما تفاوت معنی‏داری بعد از هشت هفته در گروه کنترل مشاهده نشد (05/0≤P). با توجه به نتایج احتمال می‏رود که افزایش سطوح NRF2 در اثر تمرین هم‏زمان, منجر به سرکوب کردن رادیکال‏های آزاد و افزایش ظرفیت ضداکسایشی بدن خواهد شد.

لینک کمکی