تاثير يک جلسه ورزش وامانده ساز قبل و بعد از شش هفته تمرين هوازي و مصرف مکمل اسپيرولينا بر شاخص‌هاي استرس اکسيداتيو در مردان چاق غيرفعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير يک جلسه ورزش وامانده ساز قبل و بعد از شش هفته تمرين هوازي و مصرف مکمل اسپيرولينا بر شاخص‌هاي استرس اکسيداتيو در مردان چاق غيرفعال :


تعداد صفحات : 12

فعالیت‌های ورزشی وامانده‌ساز موجب افزایش تولید رادیکال‌های آزاد فعال و بروز فشار اکسایشی در بدن می‌شوند. استفاده از مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی ‌یکی از کارآمدترین روش‌ها برای کاهش میزان فشار اکسایشی در بدن ورزشکاران می‌باشد. از این رو تحقیق حاضر به‌منظور بررسی اثر شش هفته تمرین هوازی با مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در مردان چاق غیرفعال به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز انجام شد. 32 مرد چاق غیرفعال به‌صورت تصادفی در چهار گروه همگن (مکمل ورزشی, مکمل شاهد, دارونما ورزشی, دارونما شاهد) قرار گرفتند. مکمل اسپیرولینا به مدت 6 هفته و هر هفته در 5 جلسه تمرینی تجویز شد, نمونه خونی از همه‌ی آزمودنی‌ها در چهار نوبت جهت تعیین شاخص‌های اکسایشی مالون دی آلدهید, سوپراکسید دیسموتاز, گلوتاتیون پراکسیداز, کاتالاز و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گرفته شد. داده‌های حاصله با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 در سطح معنادار 05/.< p بررسی شد. نتایج نشان دادند که تمرین فزاینده‌ی وامانده ساز به‌طور معناداری موجب افزایش میزان مالون‌دی‌آلدهید, سوپراکسیددیسموتاز, گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز و مکمل اسپیرولینا سبب کاهش معنادار آنهاو افزایش ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی شد. نتیجه گیری می شود که مکمل اسپیرولینا در مردان چاق غیرفعال می‌تواند از آسیب اکسایشی ناشی از تمرین فزاینده وامانده‌ساز پیشگیری کند.

لینک کمکی