بررسي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه بر قدرت، زمان واماندگي و هم انقباضي سينرژيست در عضلات خم کننده آرنج اندام تمرين کرده و تمرين نکرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه بر قدرت, زمان واماندگي و هم انقباضي سينرژيست در عضلات خم کننده آرنج اندام تمرين کرده و تمرين نکرده :


تعداد صفحات : 12

مقدمه: تاثیر تمرینات یک طرفه بر استقامت عضلانی و مکانیسم اثرگذاری آن بطورکامل شناخته نشده است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه بر قدرت, زمان واماندگی, خستگی عصبی-عضلانی و هم انقباضی سینرژیست در عضو تمرین کرده و تمرین نکرده طرف مقابل بود. روش پژوهش: 20 دختر دانشجوی سالم بطور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. آزمودنیهای گروه تجربی تمرین مقاومتی را روی فلکسورهای آرنج دست غیربرتر سه روز در هفته و به مدت هشت هفته انجام دادند. سیگنال الکترومیوگرافی سطحی از عضلات فلکسور آرنج دست تمرین کرده و قرینه درطول حداکثر انقباض ارادی و انقباض زیربیشینه ثبت شده و براساس مقادیر ریشه دوم میانگین (RMS) و میانگین توان فرکانس (MPF) و انتگرال الکترومیوگرافی(IEMG) در پیش آزمون و پس آزمون محاسبه گردید. یافته‌ها: نتایج نشان دهنده افزایش معنی داری در حداکثر انقباض ارادی و زمان واماندگی درطول مهارت ایزومتریک زیربیشینه در عضو تمرین کرده و قرینه بود. تفاوت معنی داری بین دو گروه در مقادیر RMS و MPF عضله دوسربازویی عضو تمرین کرده و بدون تمرین وجود داشت که درمورد عضله بازویی قدامی و سه سربازویی در عضو تمرین نکرده وجود نداشت. همچنین بعد از تمرین مقاومتی تفاوت معنی داری در نسبت IEMG عضلات درگیر بین بلوکهای انقباض زیربیشینه هم در عضو تمرین کرده و هم قرینه وجود دارد که تمایل به تناوب را در فعالیت عضلات سینرژیست نشان میدهد. نتیجه‌گیری: بخشی از اثرگذاری تمرین مقاومتی یک طرفه بر زمان واماندگی بواسطه بهبود مکانیسم الگوی تناوبی فعالیت سینرژیست توجیه می شود.

لینک کمکی