تاثير هشت هفته تمرين تناوبي بي هوازي بر آيريزين و نيمرخ ليپيدي مردان سالمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير هشت هفته تمرين تناوبي بي هوازي بر آيريزين و نيمرخ ليپيدي مردان سالمند :


تعداد صفحات : 6

فعالیت های ورزشی منظم نقش برجسته و مهمی در فرایند سالمندی دارد. هدف از مطالعه‌ی حاضر, بررسی تاثير هشت هفته تمرين تناوبي بي هوازي بر آيريزين و نيمرخ ليپيدي مردان سالمند بود. در این مطالعه نیمه تجربی 26 نفر از مردان سالمند شهر سمنان (سن66/3±78//63 سال) به طور در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (12=n) و تمرین (14n=) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرین تناوبی بی هوازی را با شدت 70 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب, به مدت هشت هفته و شش جلسه در هفته اجرا کردند. از روش الایزا برای اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی استفاده شد. نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین تناوبی بی هوازی, سطح سرمی آیریزین را به طور معنی داری افزایش داد. همچنین سطوح گلوکز و LDL به طور معنی داری کاهش یافت. بر اساس یافته های پژوهش, انجام تمرینات تناوبی بی هوازی ضمن افزایش آیریزین و ایجاد تغییرات مطلوب در نیمرخ لیپیدی, منجر به بهبود ترکیب بدنی افراد سالمند می گردد.

لینک کمکی