تاثير تمرين ترکيبي بر تغييرات غلظت و همبستگي نوروتروفين مشتق مغزي و آيريزين سرمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير تمرين ترکيبي بر تغييرات غلظت و همبستگي نوروتروفين مشتق مغزي و آيريزين سرمي :


تعداد صفحات : 10

چکیده زمینه و هدف: نوروتروفین مشتق مغزی نه تنها در سیستم عصبی, بلکه با فرایند‌های مولکولی مرکزی و محیطی متابولیسم انرژی و هموستاز مرتبط است. آیریزین نیز, میوکین تازه شناسایی شده است که از عضلات اسکلتی ترشح می‌شود و ارتباط مهمی بین فعالیت بدنی و سلامتی دارد. مواد و روش‌‌ها: نمونه آماری تحقیق 20 نفر مرد دارای اضافه وزن می‌باشند که بصورت تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. نمونه‌گیری‌های خونی در دو مرحله, قبل از شروع فعالیت و نمونه‌گیری دوم, 48 ساعت بعد از اتمام دوره تمرینی گرفته شد. یافته‌ها: سطوح آیریزین پس از دوره تمرین ترکیبی نسبت به قبل از فعالیت, افزایش معنی‌داری داشت. همچنین غلظت BDNF نیز, بعد از دوره تمرینی نسبت به قبل از فعالیت, بطور معنی‌داری افزایش داشت. ولی با این وجود, همبستگی معنی‌داری بین مقادیر غلظت آیریزین و BDNF آزمودنی‌ها مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: آیریزین می‌تواند سبب تغییرات متابولیکی و فیزیولوژیکی داخل بدن شود و نقش محافظتی در برابر وضعیت‌های مرتبط با بی‌تحرکی نظیر چاقی داشته باشد. BDNF نیز در نتیجه فعالیت بدنی افزایش می‌یابد و علاوه بر نقش حیاتی در تمایز نرونی و سلامت مغزی, نقش متابوتروپیکی دارد که نقش کلیدی از طریق مسیر هیپوتالاموس در کنترل وزن و هموستاز انرژی ایفا می‌کند.

لینک کمکی