تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي دايره‌اي همراه با مکمل ياري آويشن بر مقادير سرمي FGF-21 در زنان يائسه داراي اضافه وزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي دايره‌اي همراه با مکمل ياري آويشن بر مقادير سرمي FGF-21 در زنان يائسه داراي اضافه وزن :


تعداد صفحات : 10

اگرچه یائسگی در افزایش وزن موثر است, اما تمرین ورزشی و استفاده از مکمل گیاهی آسیب‌های ناشی از اضافه وزن را به حداقل می‌رساند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای همراه با مکمل‌ یاری آویشن بر مقادیر سرمیFGF-21 زنان یائسه دارای اضافه وزن بود. 48 آزمودنی, با دامنه سنی 55 ـ 45 سال به طور تصادفی در چهار گروه 12 نفری کنترل, مکمل آویشن, ‌تمرین مقاومتی + دارونما و تمرین مقاومتی + مکمل ‌آویشن قرار گرفتند. پروتکل تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته, سه روز در هفته با 35 % 1RM اجرا شد. نمونه‌های خونی 48 ساعت قبل از شروع پروتکل تمرین و بعد از آخرین جلسه تمرینی اخذ شدند. مقادیر FGF-21 به روش الایزا اندازه‌گیری شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون تی همبسته و آنوا انجام شد. تنها در دو گروه تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی + آویشن مقادیر FGF-21 سرمی نسبت به پیش آزمون افزایش یافت(003/0=P). با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می‌رسد استفاده از مکمل گیاهی آویشن در کنار تمرین مقاومتی می تواند سبب افزایش مقادیر FGF-21 سرمی شود که یک روش موثر در کاهش چاقی و جوگیری از عوارض آن در زنان یائسه دارای اضافه وزن می باشد.

لینک کمکی