تاثير تمرينات پيلاتس بر محتواي چربي کبد و آنزيم‌هاي کبدي در مردان مبتلا به کبد چرب غيرالکلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير تمرينات پيلاتس بر محتواي چربي کبد و آنزيم‌هاي کبدي در مردان مبتلا به کبد چرب غيرالکلي :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) که با تجمع و رسوب چربی در سلول‌های کبدی همراه است, از عوامل خطر جدی برای سایر بیماری‌ها مانند قلبی عروقی و دیابت بشمار می‌آید. بنابراین, مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر محتوای چربی کبد و آنزیم‌های کبدی در مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی انجام شد. روش کار: بیست مرد میانسال مبتلا به NAFLD به طور تصادفی به دو گروه تمرین پیلاتس و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین پیلاتس به مدت هشت هفته در برنامه تمرینات پیلاتس شرکت کردند. برخی متغیرهای ترکیب بدنی و آنتروپومتریک, محتوای چربی کبد و سطح سرمی آنزیم‌های ALT, AST و ALP قبل و بعد از دوره تمرین ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t زوجی و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: پس از هشت هفته تمرین پیلاتس, محتوای چربی کبد در گروه تمرین پیلاتس در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی‌داری نشان داد. همچنین, سطح سرمی آنزیم‌های ALT, AST و ALP در گروه تمرین پیلاتس نسبت به گروه کنترل به طور قابل توجهی کاهش یافت. به علاوه, هشت هفته تمرین پیلاتس باعث کاهش معنی‌داری در وزن بدن, BMI, درصد چربی و نسبت دور کمر به باسن شد در حالی که تغییر معنی‌داری در گروه کنترل مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که تمرینات پیلاتس می‌تواند در بهبود محتوای چربی کبد و نیز کاهش سطح سرمی آنزیم‌های کبدی ALT, AST و ALP در مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی موثر باشد.

لینک کمکی