شيوع مصرف استروئيدهاي آنابوليک و آگاهي از عوارض جانبي آنها در ورزشکاران بدنساز مرد ايراني- مرور ساختار يافته و متاآناليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شيوع مصرف استروئيدهاي آنابوليک و آگاهي از عوارض جانبي آنها در ورزشکاران بدنساز مرد ايراني- مرور ساختار يافته و متاآناليز :


تعداد صفحات : 16

هدف از این تحقیق مرور نظاممند و فراتحلیل پژوهشهای انجام شده در زمینهی شیوع مصرف استروئیدهایآنابولیک و آگاهی از عوارض جانبی آنها در ورزشکاران بدنساز مرد ایرانی بود. سی و یک مطالعه با استفادهاز کلید واژه های آنابولیک استروئید, داروهای نیروزا و بدنساز از بانکهای اطلاعاتی فارسی و لاتین به دستآمد. آنالیز داده ها با استفاده از متاآنالیز )مدل اثرات تصادفی( انجام شد. ناهمگونی بین مطالعات با استفاده ازبررسی شد. نتایج نشان داد که شیوع کلی مصرف استروئیدهای آنابولیک در بدنسازان ایرانی برابر با I آزمون 217 تا 48 ( و همچنین مصرف شیوع چهار داروی تستوسترون 29 %, نانددرلون : 32.9% )فاصله اطمینان % 9524% , اکسی متانول 19 % و دیانابول 15 % بود. همچنین 74 % از ورزشکاران موثرترین افراد در مصرف مکملهایورزشی را مربیان و دوستان معرفی کردند. تنها 34 % از ورزشکاران از عوراض ناشی از مصرف استروئیدهایآنابولیک آگاهی داشتند. بنابراین, آموزش هر دوی ورزشکاران و مربیان آنها در مورد عوارض داروهای استروئیدبرای کاهش شیوع مصرف توصیه می شود.

لینک کمکی