مقاله شبيه سازي عددي توليد قطره از يک محفظه متقارن محوري به کمک حباب جرقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شبيه سازي عددي توليد قطره از يک محفظه متقارن محوري به کمک حباب جرقه اي :


تعداد صفحات :17

تولید کننده­های میکرو قطره به دلیل کاربردهای روز افزون, به زمینه تحقیقاتی مهمی تبدیل شده است. محققان روش­های مختلفی را برای تولید میکرو قطرات کنترل شده ارائه کرده­اند. در این مقاله تولید قطره به کمک حباب جرقه­ای از طریق یک محفظه متقارن محوری بررسی شده است. فرایند شامل رشد و فروپاشی حباب و تشکیل قطره تا لحظه جدایش می­باشد. کانتورهای فشار و بردارهای سرعت سیال اطراف حباب با استفاده از ترکیب روش المان مرزی و تفاضل محدود به دست آمده و تأثیر پارامتر قدرت, عمق محفظه و زاویه کانال تغذیه بر دینامیک حباب و قطره مورد ارزیابی قرار می­گیرد. نتایج نشان می­دهد که با افزایش پارامتر قدرت, طول قطره و حجم آن افزایش و جدایش قطره سریعتر اتفاق خواهد افتاد. با افزایش زاویه کانال تغذیه, طول قطره و حجم آن افزایش می­یابد. بیشترین زمان جدایش متعلق به زاویه 15- درجه است. با افزایش عمق محفظه, طول قـطره افزایش خواهد یافت. همچنین به ازای زاویه 15- درجه, زمان جدایش قطره افزایش و حجم آن کاهش می یابد در حالی که برای زاویه­های 0 و 15 درجه زمان جدایش قطره کاهش و حجم آن افـزایش خواهد یافت. به علاوه, با افزایش فاصله حباب از سطح آزاد, حجم قطره کاهش می­یابد.

لینک کمکی