مقاله آگاهي از مفهوم مرگ و افسردگي در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آگاهي از مفهوم مرگ و افسردگي در کودکان :


تعداد صفحات :27

واقعیت مرگ و مردن از موضوع‌های بسیار پیچیده و عاطفی دوران کودکی است. به طوری که اکتساب و تحول مفهوم رشد یافته‌ی مرگ, موضوع مورد علاقه‌ای برای چندین دهه بوده است. هدف عمده‌ی پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان میزان مقاله آگاهي از مفهوم مرگ و افسردگي در کودکان هفت تا نه سال بود. بدین منظور نمونه‌ای در دسترس از 103 دانش­آموز دختر و پسر از مقاطع اول, دوم و سوم دبستان انتخاب شد. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.شرکت­کنندگان به سؤال‌های دو پرسشنامه‌ی مصاحبه مرگ برای کودکان و افسردگی کودکان (CDI) پاسخ دادند. تحلیل نتایج نشان داد که تمام اجزای فرعی مفهوم مرگ با افسردگی در کودکان رابطه مثبت و معنی­دار دارند. همچنین, نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که تنها جز فرعی اجتناب‌ناپذیری توان پیش‌بینی افسردگی در کودکان را دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر, آگاهی از مفهوم مرگ می‌تواند در بروز افسردگی در کودکان مؤثر باشد. اما یک آگاهی رشدیافته از مفهوم مرگ این چنین نیست. نتایج بر اساس الگوی تماس با فشار روانی افسردگی مورد بحث قرار گرفته‌اند.

لینک کمکی