مقاله محاسبه نرخ واکنش و عامل اخترفيزيکي S در واکنش 16O(p,?)17F

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله محاسبه نرخ واکنش و عامل اخترفيزيکي S در واکنش 16O(p,?)17F :


تعداد صفحات :16

واکنش 16O(p,γ)17F یک واکنش مهم در چرخه CNO و تاثیر گذار در تحولات ستاره‌ای می باشد. فاکتور اختر‌فیزیکی S برای ترازهای مقید شامل+2/5(حالت پایه)و +2/1(اولین حالت برانگیخته) با استفاده از پتانسیل وود-ساکسون محاسبه می‌شود. بیشترین سهم در سطح مقطع گیراندازی کل برای هر دو حالت باند +2/5 و +2/1 با گذار E1 از موج ورودی p به حالت‌های2/5d1 و 2/1s1 است. از نتایج به دست آمده کاملا مشخص است که سهم حالت پایه در فاکتور S از سهم اولین حالت برانگیخته بسیار کمتر است, که علت این اختلاف فاحش عمق زیاد حالت پایه و تکانه زاویه‌ای بزرگ آن و همچنین ویژگی‌های هاله‌ای پروتون در حالت +2/1 است. با مقایسه مقادیر محاسبه شده با نتایج تجربی و تئوری که دیگران محاسبه کرده‌اند, تطابق خوبی بین آنها در انرژی‌های پایین قابل مشاهده است. مقدار فاکتور S را در انرژی صفر با استفاده از روش برون یابی برای ترازهای +2/5 و +2/1 به ترتیب برابر3482/0 و 21/10 کیلو الکترون ولت- بارن به دست آورده‌ایم. نرخ واکنش را محاسبه و آن را با داده‌های NACRE و CA88 مقایسه کردیم, تطابق خوبی بین آنها مشاهده شد

لینک کمکی