مقاله بررسي اثرتابع توزيع الکترون بر روي ميزان جذب برخوردي در همجوشي راه اندازي شده با ليزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرتابع توزيع الکترون بر روي ميزان جذب برخوردي در همجوشي راه اندازي شده با ليزر :


تعداد صفحات :13

در این مقاله, جذب برخوردی با استفاده از تئوری جنبشی در یک پلاسمای غیرمغناطیده و همگن محاسبه شده است. برای نور لیزر قطبیده خطی, ضریب جذب برای دو تابع‌ توزیع مختلف ماکسولی و غیرگسترده-q مقایسه شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که میزان جذب برای تابع توزیع غیرگسترده بیشتر ازتابع توزیع ماکسولی است و این تفاوت با افزایش مقدار- q نیز بیشتر می‌شود. همچنین اثر لگارینم کولنی و طول موج لیزر بر روی ضریب جذب برخوردی بررسی شده است. با افزایش طول موج لیزر, میزان جذب برخوردی کاهش می یابد و مقدار لگاریتم کولنی رابطه مستقیمی با مقدار جذب انرژی دارد

لینک کمکی