مقاله تعيين مسير غالب انتقال بار الکتروني درون ملکول مغناطيسي lr{tripyridinium bis[tetrachloroferrate(III)] chloride} براساس تحليل چگالي حالت‌هاي الکتروني (DOS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين مسير غالب انتقال بار الکتروني درون ملکول مغناطيسي lr{tripyridinium bis[tetrachloroferrate(III)] chloride} براساس تحليل چگالي حالت‌هاي الکتروني (DOS) :


تعداد صفحات :16

در تراز ملکولی, تعیین جفت‌شدگی مغناطیسی و نحو انتقال بار در درون ملکول‌های مغناطیسی شرط کنترل‌پذیری آن‌ها برای طراحی ابزار است. در مقال حاضر, مسیرهای غالب انتقال بار را در درون ملکول مغناطیسی [py.H]3[FeCl4]2Cl با استفاده از چگالی حالت‌های الکترونی (DOS) بر می‌رسیم. در این روش, ملکول را متشکل از مسیرهای کاملاً مجزا در نظر می‌گیریم, که مستقل از اجزا دیگر آن است و اجزا دیگر در مؤثرترین وضعیت, پتانسیل اختلالی به آن وارد می‌کند. هر مسیر به‌صورت جداگانه شبیه‌سازی می‌شود و میزان انطباق گذارهای مشهود در چرخش فارادی در ملکول که قبلاً اندازه‌گیری شده بود [JMCP 168 35-41 (2015)] با چگالی حالت‌های الکترونی هر مسیر تطبیق داده می‌شود. با استفاده از مطالع میزان انطباق انرژی‌های گذار در شبیه‌سازی ملکول با گذارهای غالب اندازه‌گیری‌شده در چرخش فارادی, برهمکنش مغناطیسی توصیف می‌شود و مسیر محتمل ابرتبادل الکترونی مشخص می‌شود. نتایج کار, پیش‌بینی‌های انجام‌شده در کارهای قبلی را تصدیق می‌کند.

لینک کمکی