مقاله بررسي اثر انتشار همبسته در رشد تومورهاي سرطاني بر اساس آنتروپي هاي فزونور و نافزونور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر انتشار همبسته در رشد تومورهاي سرطاني بر اساس آنتروپي هاي فزونور و نافزونور :


تعداد صفحات :18

باید توجه داشت که رشد تومور سرطانی به دو شیوه تصاعدی و جمع پذیر انتشار می یابد. این دو شیوه, گاهی اوقات مستقل و گاهی به طور همبسته انجام می شوند. در این تحقیق, انتشار رشد تومور سرطانی با کمک سه مدل مانند گومپرتز, سالیس و آبه مورد مطالعه قرار می گیرد. به منظور تحقیق در مورد اهمیت انتشار تصاعدی و جمع پذیر, تابع توزیع احتمالی حالت پایا با استفاده از معادله فوکر- پلانک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که تغییر شدت انتشار تصاعدی جمع پذیر سبب ترویج رشد سلول های سرطانی می شود. همچنین با تغییر درجه فزونوری در آنتروپی های نافزونور می توان رشد سلول های سرطانی را کنترل کرد و آنها را کاهش داد. افزایش شدت انتشار همبستگی سبب افزایش رشد سلول های سرطانی می شود.

لینک کمکی