مقاله بررسي تأثير محافظه کاري شرطي و غيرشرطي حسابداري بر خطر سقوط آتي قيمت سهام (مطالعه موردي بانک ها و موسسات بيمه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير محافظه کاري شرطي و غيرشرطي حسابداري بر خطر سقوط آتي قيمت سهام (مطالعه موردي بانک ها و موسسات بيمه) :


تعداد صفحات :27

هدف این پژوهش بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بانک‌ها و موسسات بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محافظه کاری حسابداری شامل دو نوع شرطی و غیر شرطی بوده که برای اندازه گیری آن‌ها به ترتیب از مدل خان واتس (2009) و گیولی و هین (2000) استفاده شده است. بدین منظور دو فرضیه تدوین و داده‏های مربوط به 27 بانک و موسسه بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی بین سالهای 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات تلفیقی بررسی و آزمون شد.بر این اساس نتایج بدست آمده نشان میدهد که محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری تأثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت آتی سهام دارند؛ بدین معنی که محافظه‌کاری به‌عنوان یک مکانیزم راهبردی, انگیزه‌های مدیریت را جهت تسریع در افشای اخبار خوب و تأخیر در افشای اخبار بد محدود کرده و از این طریق موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کاهش خطر سقوط قیمت آتی سهام خواهد شد.

لینک کمکی