مقاله رابط? سرماي? فرهنگي و سواد رسانه‌اي بين جوانان شهر بافق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابط? سرماي? فرهنگي و سواد رسانه‌اي بين جوانان شهر بافق :


تعداد صفحات :29

سواد رسانه‌ای موضوعی است که قدرت درک مخاطبان از نحو کارکرد رسانه‌ها و شیوه‌های معنی‌سازی در آنها را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌کوشد این واکاوی را برای مخاطبان به یک عادت و وظیفه تبدیل کند. بر این اساس, پژوهش پیش‌رو به بررسی رابط سرمای فرهنگی و سواد رسانه‌ای جوانان شهر بافق پرداخته است. روش مطالعه از نوع پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود. جامع آماری تحقیق, 10696 نفر از جوانان شهر بافق بودند که 384 نفر از آنها با استفاده از شیو نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری اس پی اس اس و اموس استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان دادند که بین سرمای فرهنگی و سواد رسانه‌ای رابط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. بین ابعاد سرمای فرهنگی, بُعد عینی قوی‌ترین رابطه را با سواد رسانه‌ای داشت. تحلیل مدل معادل ساختاری نیز نشان داد سرمای فرهنگی با ضریب تأثیر 57 درصد, تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر سواد رسانه‌ای دارد.

لینک کمکی