مقاله رابطه ميان تماشاي سريال‌هاي فارسي‌زبان ماهواره با سرماي? اجتماعي زنان شهر تهران؛ مطالع? موردي شبک? جم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه ميان تماشاي سريال‌هاي فارسي‌زبان ماهواره با سرماي? اجتماعي زنان شهر تهران؛ مطالع? موردي شبک? جم :


تعداد صفحات :38

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سریال های فارسی زبان شبکه جم با سرمایه اجتماعی زنان ساکن شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش, پیمایشی وابزار اندازه گیری پرسشنامه است. جامعه آماری مشتمل بر زنان ساکن شهر تهران(3452637 نفر) و حجم نمونه 384 نفر است. یافته ها نشان داد 21.1 درصد از پاسخگویان سرمایه اجتماعی در سطح پایین,61.2 درصد در سطح متوسط و17.7درصد در سطح بالایی قرار دارد و (39.4) درصد از پاسخگویان با انگیزه سرگرمی و پیروی از الگو در تعاملات, سریال های فارسی زبان شبکه جم ماهواره را تماشا می‌کنند. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه معنا دار میان تماشای سریال‌های فارسی زبان شبکه جم با سرمایه اجتماعی (0.64-=r ), سرمایه ساختاری (0.64-=r), سرمایه شناختی (0.63-=r) و سرمایه ارتباطی (0.60-=r ) زنان شهر تهران و بین انگیزه(0.44-=r) وبین نگرش به تماشای برنامه های فارسی زبان شبکه جم و سرمایه اجتماعی زنان شهر تهران (0.40-=(r است. بین وضعیت تاهل, سن, تحصیلات, انگیزه و نوع نگرش و میزان تماشای سریال فارسی زبان شبکه جم رابطه معناداری وجود دارد و زنان متاهل و با تحصیلات دیپلم بیشتر از بقیه گروه ها سریال های فارسی زبان شبکه جم را تماشا می کنند.

لینک کمکی