مقاله صورت‌بندي مسئله احساسات در ايران معاصر نظريه‌اي دربار? پويايي الگوهاي عاطفي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله صورت‌بندي مسئله احساسات در ايران معاصر نظريه‌اي دربار? پويايي الگوهاي عاطفي در ايران :


تعداد صفحات :52

این مقاله ارائه دیدگاهی درباره تغییر عواطف یا احساسات در ایران معاصر است. در بخش مقدمه مسئله را صورت بندی می کنم و دیدگاه کلی برای تحلیل احساسات در ایران معاصر را این مقاله, ارائه دیدگاهی دربار تغییر عواطف یا احساسات در ایران معاصر است. در بخش مقدمه, مسئله را صورت‌بندی می‌کنم و دیدگاه کلی را برای تحلیل احساسات در ایران معاصر شرح می‌دهم. در بخش دوم, مباحث نظری و مفهومی را دربار «انگار فرهنگی», «ساختار احساسات» و الگوهای سه‌گان عواطف و نظری پیچیدگی تشریح و با الهام و اقتباس از نظریه‌های ریموند ویلیامز, آلن تورن, سی رایت میلز و ادگار مورن, چارچوبی تحلیلی برای تحلیل مسئله احساسات در ایران تدوین می‌کنم. بخش اصلی مقاله به تشریح و بیان تفصیلی ساختار احساسات در ایران اختصاص دارد. در اینجا سه الگوی ساختار احساسات در ایران شامل «الگوی رسوب‌یافته», «الگوی امروزی‌شده و مسلط» و «الگوی درحال‌ظهور» را از یکدیگر تفکیک کرده‌ام. درونمای اصلی تحلیل و توصیفی که در اینجا از ساختار احساسات در ایران معاصر ارائه کرده‌ام این است که احساسات, «برساخت ‌اجتماعی» است که با تحولات تاریخی و اجتماعی در هر جامعه ازجمله جامع ایران دگرگون می‌شود. این دیدگاه در مقابل «رویکرد ذات‌پندارانه»ای است که ایرانیان را براساس الگوی احساسات ازلی و تغییرناپذیر تحلیل می‌کند. هچنین این مقاله از نظر روش‌شناسی, تحلیل مفهومی و فرهنگی است.

لینک کمکی