مقاله تأثير نرم‌افزار محتواساز بر يادگيري و يادداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير نرم‌افزار محتواساز بر يادگيري و يادداري :


تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر, با هـدف مطالعه تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر میزان یادگیری و یادداری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف, کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی بود. جـامعه آماری شامل دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان بلده بود و روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. درس مورد نظر کار و فناوری بود که دو کلاس از میان آنها به عنوان گروه گواه (25 نفر) و آزمایش (25 نفر) انتخاب شدند. در هر دو گروه, یک پیش‌آزمون یکسان اجرا شد و پس از اطمینان از همسان بودن دو گـروه؛ به گروه آزمایش با استفاده از نرم‌افزار محتواساز, و به دانش‌آموزان گروه شاهد با روش‌های آموزش سنتی (بدون استفاده از نرم‌افزار محتواساز) آموزش داده شد. و در پایان آموزش, سپس در هر دو گروه دو پس‌آزمون یادگیری و یادداری به اجرا درآمد. برای جمع‌آوری داده‌ها از سؤالات معلم ساخته استفاده شده است که روایی آزمون با اعمال نظر متخصصان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ 89/0 به دست آمد. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های tو ANOVA استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که به‌کارگیری نرم‌افزار محتواساز در آموزش مؤثرتر از روش سنتی موجود در مدارس می‌باشد. به بیان دیگر, بین آموزش از طریق نرم‌افزار محتواساز و آموزش به روش سنتی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. لذا, با استفاده از آموزش به سبک نرم‌افزاری می‌توان تأثیرات مثبت‌تری بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان ایجاد نمود.

لینک کمکی