مقاله ارزيابي روند تغييرات و پيش‌بيني وضعيت اکوسيستم با استفاده از داده‌هاي لندست (مطالع? موردي: مرغزار شهرکرد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي روند تغييرات و پيش‌بيني وضعيت اکوسيستم با استفاده از داده‌هاي لندست (مطالع? موردي: مرغزار شهرکرد) :


تعداد صفحات :21

مرغزارها به عنوان اکوسیستم­های طبیعی, نقش زیادی در پایداری طبیعت دارند ولی متأسفانه در سال­های اخیر دچار تغییرات شدیدی شده­اند. مرغزار شهرکرد علاوه بر تأمین علوفه, به دلیل مجاورت با شهر, از دیدگاه تفرجگاهی و تعدیل آب و هوا نیز بسیار ارزشمند است, که در سال­های اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده که هدف این تحقیق ارزیابی روند تغییرات و پیش­بینی وضعیت آیند آن با استفاده از سنجش از دور می­باشد. بدین منظور, با بررسی تصاویر ماهواره­ای لندست TM5, ETM+7 و 8 OIL/TIRS در طی سال­های 1366, 1373, 1380, 1387و 1395 و پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریکی مورد نیاز, اقدام به تهی نقش کاربری اراضی طی سال­های مذکور با استفاده از روش طبقه­بندی نظارت شده حداکثر احتمال در نرم افزار TerrSet شد. سپس, از طریق انطباق تصاویر, روند تغییرات بررسی و از طریق CA-Markov نسبت به پیش بینی وضعیت آینده اقدام شد. نتایج نشان از تغییرات زیاد در محدود مورد مطالعه دارد به­طوری­که در سال 1366 تمام مساحت 1150 هکتاری منطق مورد مطالعه را مرغ پوشانده ولی تغییرات کاربری اراضی باعث کاهش شدید این اکوسیستم طبیعی گردیده, به گونه­ای که در سال 1395 حدود 48 درصد از مرغزار شهرکرد به اراضی دست ساخت (33/3 درصد), کشاورزی (02/25 درصد) و فرودگاه (65/19 درصد) تغییر کاربری یافته است. با توجه به پیش­بینی نقش سال 1405 میزان 08/5 درصد دیگر از اراضی مرغ تبدیل خواهد شد. از این­رو, توصیه می­شود که نسبت به حفظ کاربری مرغزار شهرکرد, به دلیل کارکردها و خدمات قابل توجه این اکوسیستم ارزشمند, اقدام گردد.

لینک کمکی