مقاله ارزيابي شاخص‌هاي ارجحيت تعدادي از گونه‌هاي مرتعي براي اصلاح و احياء مراتع نيمه‌استپي (مطالع? موردي: سايت تحقيقاتي مرتع، اردبيل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي شاخص‌هاي ارجحيت تعدادي از گونه‌هاي مرتعي براي اصلاح و احيا مراتع نيمه‌استپي (مطالع? موردي: سايت تحقيقاتي مرتع, اردبيل) :


تعداد صفحات :13

بررسی ارجحیت چهار گونه از گندمیان علوفه­ای چند ساله شامل:Alopecurus textilis L. , Festuca ovina L.وF. sulcata L. و Agropyron trichophorum (Link) Richter. , به منظور استفاده در اصلاح و احیا مراتع , بذور گونه­ها از رویشگاه­های طبیعی استان اردبیل جمع­آوری شد, پس از آزمون قو نامیه و آماده­سازی بستر کاشت, کشت بذور مذکور در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با پلات­های خرد شده با سه تکرار در عرص ایستگاه تحقیقاتی اردبیل از سال 1389 تا 1393 انجام شد. پس از استقرار گیاهان و در انتهای فصل رویش, صفاتی از قبیل درصد زنده مانی, پوشش تاجی, ارتفاع بوته, قدرت نهال, عملکرد علوفه و بذر اندازه‌گیری و به مدت سه سال ادامه داشت. تجزیه واریانس داده­ها با استفاده از نرم افزار SAS و مقایس میانگین به روش دانکن در سطح 5% انجام شد. نتایج نشان داد که در بین گونه­های مورد مطالعه به جز در صفات درصد زنده مانی در بقی صفات مانند تولید علوفه, ارتفاع بوته, پوشش تاجی, قدرت نهال و تولید بذر اختلاف معنی­دار در سطح 1 % وجود داشت. همچنین مقایس میانگین داده‌ها نشان داد که برترین گونه از نظر ارتفاع بوته, درصد پوشش تاجی و تولید علوفه مربوط به گون A. trichophorumبود. از نظر قدرت نهال گون A. trichophorum و گون F. sulcata بیشترین امتیاز را داشتند, ولی از نظر تولید بذر گون F. sulcata بیشترین امتیاز را داشتند. بنابراین, این گونه­ها می­توانند در فرآیند اصلاح و توسع مراتع در مناطق نیمه­خشک مورد استفاده قرار گیرند.

لینک کمکی