مقاله مدل‌سازي پيش‌بيني رويشگاه گون? دارويي Rheum ribes L. با استفاده از مدل آنتروپي حداکثر (Maxent) در مراتع چاه ترش استان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل‌سازي پيش‌بيني رويشگاه گون? دارويي Rheum ribes L. با استفاده از مدل آنتروپي حداکثر (Maxent) در مراتع چاه ترش استان يزد :


تعداد صفحات :22

گون Rheum ribes یکی از گیاهان دارویی مهم در جهان به شمار می‌رود. در این مطالعه به منظور تهی نقش پیش‌بینی رویشگاه این گونه از روش آنتروپی حداکثر (Maxent) و از نرم­افزار MAXENT استفاده شد. متغیرهای محیطی اندازه‌گیری شده به­عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر حضور گونه شامل متغیرهای خاکی از جمله درصد سنگریزه, اسیدیته, هدایت الکتریکی, درصد آهک, درصد گچ, مادهآلی, املاح محلول (کلسیم, سدیم, پتاسیم, منیزیم, کلر, کربنات, بی‌کربنات و سولفات), درصد شن, رس و سیلت و متغیرهای توپوگرافی منطقه (شیب, جهت و ارتفاع) و نیز متغیر بارندگی بودند. دقت طبقه‌بندی مدل با استفاده از سطح زیر منحنی (AUC) مقدار 95% به‌دست آمد (سطح خوب) و ضریب کاپای به­دست آمده از بررسی میزان تطابق نقشه پیش‌بینی با واقعیت زمینی نیز مقدار 92/0 به‌دست آمد که در سطح عالی قرار داشت. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که رویشگاه این گونه در خاک‌هایی با اسیدیت پایین (کمتر از 8), بافت سبک و ماد آلی (بیشتر از 4/0 درصد) قرار دارد و حضور این گونه با متغیرهای اسیدیت هر دو عمق و رس عمق اول رابط معکوس و با ماد آلی هر دو عمق رابط مستقیم داشت.

لینک کمکی