مقاله پهنه بندي حفاظتي آبخوان کارستي تنگه کناره ياسوج با روش COP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پهنه بندي حفاظتي آبخوان کارستي تنگه کناره ياسوج با روش COP :


تعداد صفحات :25

منابع آب کارستی از مهمترین منابع تأمین کننده آب مورد نیاز مردم جهان است که 25-20 درصد از جمعیت جهان به آنها وابسته­اند؛ این منابع تحت فشار فزاینده­ای قرار دارند و به دلیل ماهیت تغذیه نقطه­ای به مدیریت ویژه­ای نیاز دارند. در این پژوهش, با تهیه نقشه آسیب­پذیری آبخوان کارستی تنگه کناره یاسوج با استفاده از روش COP, ضمن تبیین زون­های­ حفاظتی, محدودیت­های پیشنهادی نیز ارائه گردید. در ابتدا اطلاعات و نقشه­های زمین­شناسی و توپوگرافی مربوط به منطقه مورد نظر جمع­آوری و برای انتقال به محیط GIS رقومی شدند. برای تهیه داده­ها, نقشه­ها و اطلاعات مورد نیاز در رابطه با وضعیت کارست­شدگی, خاک و پوشش گیاهی چند نوبت بازدید و پیمایش میدانی به عمل آمد. سپس, تمامی عملیات و محاسبات ریاضی برای تهیه نقشه عوامل و زیرعامل­های مد‌نظر در روش COP شامل عامل لایه­های پوششی (O), عامل تمرکز جریان (C) و عامل بارش (P) در محیط GIS انجام گردید. نتایج نشان داد که مقدار آسیب­پذیری آبخوان کارستی منطقه بین 6/0 تا 2/4 می­باشد که نشان­دهنده دامنه آسیب­پذیری خیلی کم تا زیاد است به طوری که سطح طبقه با آسیب­پذیری زیاد, 6/1 درصد از سطح محدوده مورد مطالعه است که بر روی سازند دوره کواترنر و مساحت محدوده با طبقه آسیب­پذیری متوسط 1/77 درصد است که عمدتا بر روی سازند آسماری, قرار گرفته است؛ همچنین بیشترین مساحت طبقه با آسیب­پذیری کم با سطح 2/21 درصدی, بر روی سازندهای پابده, گورپی و رازک واقع شده است. در نهایت, سه محدوده حفاظتی I ,IIوIII به ترتیب برای نواحی با درجه آسیب­پذیری زیاد, متوسط وکم و خیلی کم در نظر گرفته شد که در قالب نقشه حفاظتی همراه با محدودیت­های ویژه هر زون, ارائه گردید. به طور کلی می­توان مهمترین عوامل موثر بر حساسیت را به ترتیب اهمیت, مقدار بارش, تمرکز جریان و لایه­های پوششی دانست.

لینک کمکی