مقاله پيش‌بيني رفتار شهروندي سازماني معلمان بر اساس هوش فرهنگي و مديريت تعارض

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش‌بيني رفتار شهروندي سازماني معلمان بر اساس هوش فرهنگي و مديريت تعارض :


تعداد صفحات :36

هدف از این تحقیق پیش‏بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان بر اساس هوش فرهنگی و مدیریت تعارض است. روش پژوهش توصیفی‏- پیمایشی است. جامعه نمونه 186 نفر از معلمان شهرستان آزادشهر است که به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. از پرسش‏نامه‏های هوش فرهنگی آنگ و همکاران, مدیریت تعارض رابینز, و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش استفاده شد. پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و به‏ترتیب 86/0, 85/0, و 89/0 محاسبه شد. از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق, بین هوش راهبردی, هوش دانشی, هوش انگیزشی, هوش رفتاری, و مدیریت تعارض رابطه معنی‏داری وجود دارد که از بین متغیرها, هوش رفتاری در مجموع بیشترین تأثیر را در پیش‏بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد و از قدرت پیش‏بینی‏کنندگی بسیار زیادی برخوردار است. به منظور مدیریت بهتر تعارض‏های موجود در محیط کار, باید هوش فرهنگی معلمان را تقویت کرد. بر اساس نتایج این تحقیق, می‏توان در دوره‏های تربیت معلم و ضمن خدمت درباره هوش معلمی از منظر رفتار شهروندی سازمانی بحث کرد.

لینک کمکی