مقاله تأثير رهبري تحول‌آفرين بر خرد سازماني با نقش ميانجي فرهنگ سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي (مطالع? موردي: شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير رهبري تحول‌آفرين بر خرد سازماني با نقش ميانجي فرهنگ سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي (مطالع? موردي: شهر تهران) :


تعداد صفحات :45

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ‏ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی, از نظر روشِ گردآوریِ داده‏ها توصیفی- همبستگی و همین‏طور از نظر نوع داده کمّی است. جامعه آماری پژوهش استادان هیئت‏علمی دانشگاه‏های آزادشهر تهران‌اند؛ با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه‏گیری تصادفی‌- خوشه‏ایِ چندمرحله‏ای, هفتصد نفر به‏عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که همگی اعضای هیئت‏علمی تمام‏وقت‌اند. به‏منظور گردآوری داده‏ها از سه پرسش‏نامه استاندارد رهبری تحول‏آفرین باس و آولیو, خرد سازمانی براون و گرین, و فرهنگ‏ سازمانی دنیسون استفاده شد. پس از جمع‏آوری پرسش‏نامه‏ها, توصیف داده‏ها از طریق میانگین, انحراف‏معیار, و آماره های چولگی و کشیدگی از طریق نرم‏افزار Spss-21 انجام شد و استنباط آماری داده‏ها از طریق مدل‏سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‏افزار LISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی‏های فنی پرسش‏نامه‌ـ شامل پایایی, روایی همگرا, و روایی واگرا‌ـ بررسی شد. از ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‏افزار برای بررسی فرضیه‏های پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد درجه تناسب مدل ارائه‏شده با توجه به مؤلفه‏های پژوهش مناسب است؛ همچنین, رهبری تحول‏آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ ‏سازمانی تأثیر دارد.

لینک کمکی