مقاله بررسي تأثير جواخلاقي سازماني بر فرسودگي شغلي با تأکيد بر نگرش کارکنان بانک مسکن استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير جواخلاقي سازماني بر فرسودگي شغلي با تأکيد بر نگرش کارکنان بانک مسکن استان تهران :


تعداد صفحات :33

نبود فضای اخلاقی در بانک‏ها موجب کاهش کیفیت خدمات به مشتریان خواهد شد. با توجه به اهمیت رضایت مشتری در بانک‏ها, در این تحقیق به بررسی میزان تأثیرگذاری جو اخلاقی سازمانی بر فرسودگی شغلی در بانک مسکن پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده‏ها توصیفی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل‏سازی معادلات ساختاری است. برای سنجش نگرش کارکنان و میزان تأثیرگذاری جو اخلاقی سازمانی بر فرسودگی شغلی از پرسش‏نامه‏های استاندارد با مقیاس لیکرت با حداقل آلفای کرونباخ 60/0 استفاده شد. بر اساس جدول مورگان, با توجه به جامعه آماری 450نفری, 208 نفر نمونه آماری مدنظر بود که در نهایت 314 پرسش‏نامه کامل به‏دست آمد. جامعه آماری کارکنان بانک مسکن استان تهران است. داده‏ها با استفاده از نرم‏افزارهای SPSS16 و AMOS22 تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان‏ داد جو اخلاقی در رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد و در تمایل به ترک خدمت تأثیر معکوس دارد. از طرفی, جو اخلاقی در فرسودگی شغلی تأثیر معناداری ندارد. همچنین, نتایج ‏نشان داد رضایت شغلی بر فرسودگی تأثیر معکوس دارد و با افزایش رضایت شغلی فرسودگی شغلی کاهش می‏یابد. همچنین, تأثیر تمایل به ترک خدمت بر فرسودگی شغلی نیز تأیید می‏شود.

لینک کمکی