مقاله اعتبارسنجي مدل زمينه‌اي اثرگذار بر رفتار خادمان? کارگزاران سازمان حج و زيارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اعتبارسنجي مدل زمينه‌اي اثرگذار بر رفتار خادمان? کارگزاران سازمان حج و زيارت :


تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی‏ـ مدل ایجاد ابزار‏ـ به‏منظور شناسایی اثر عوامل زمینه‏ای بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکه مکه و مدینه با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی در بخش کیفی انجام شده است. داده‏های کیفی با استفاده از نمونه‏گیری هدفمند بر اساس معیارهای نظام‏نامه ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم سازمان حج و زیارت از طریق 18 نفر از خادمان برتر تا اشباع نظری مصاحبه‏های نیمه‏ساختاریافته جمع‏آوری شد. متن مصاحبه‏های انجام‏شده در قالب واحدهای فکر کدگذاری, مقوله‏بندی, و در نهایت در طبقات مضامین طبقه‏بندی و اعتباریابی شد. یافته‏های کیفی تحقیق ویژگی‏های رفتار خادمانه کارگزاران را در قالب چهار رفتار انسان‏دوستانه, رفتار پیش‏قدمانه, رفتار وظیفه‏گرایانه, و رفتار خودگرایانه و عوامل زمینه‏ای مؤثر بر آن را در قالب دو زمینه شخصی و زمینه‏های مرتبط با نقش تبیین می‏کند. پس از کشف مقوله‏های مدل ارائه‏شده در مرحله کیفی, به‏منظور اعتبارسنجی کمّی مدل استخراج‏شده, پرسش‏نامه‏ای مشتمل بر 123 گویه طراحی و تنظیم شد و در اختیار 205 نفر از کارگزاران به‏صورت نمونه‏گیری در دسترس قرار گرفت و اعتبار مدل به‏صورت کمّی نیز تأیید شد.

لینک کمکی