مقاله ترسيم الگوي ارتقاي سرماي? اجتماعي در سازمان‌هاي دولتي ايران: پژوهشي کيفي مبتني بر نظري? داده‌بنياد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ترسيم الگوي ارتقاي سرماي? اجتماعي در سازمان‌هاي دولتي ايران: پژوهشي کيفي مبتني بر نظري? داده‌بنياد :


تعداد صفحات :33

امروزه یکی از موضوعات مهمی که سازمان‌های دولتی با آن مواجهند, سرمایه اجتماعی و ارتقای آن در سازمان‌هاست. بر همین اساس, هدف این پژوهش کیفی طراحی الگویی است که بتوان از طریق آن سرمایه اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران را ارتقا بخشید. متناسب با هدف پژوهش, رویکرد پژوهش کیفی و روش تحلیل نظریه داده‌بنیاد به‌کار گرفته شد, جامعه آماری پژوهش مدیران و مجریان بخش دولتی ایران است که با 27 تن از مدیران دولتی استان تهران با منطق اشباع نظری و روش گلوله‌برفی مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه بود. بدین صورت که از طریق مصاحبه و تحلیل اسناد, و با مطالعه متون نظری تحقیق و نظریه‌های موجود در زمینه سرمایه اجتماعی؛ ابعاد, مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن جمع‌آوری شد, سپس, با به‌کارگیری روش تحلیل داده‌بنیاد الگوی ارتقای سرمایه اجتماعی شامل عوامل درون‌سازمانی نظیر عوامل فردی, عوامل ساختاری, عوامل مدیریتی, عوامل ایمنی و اعتماد, عوامل آموزشی, عوامل انسجام و همبستگی, و عوامل برون‌سازمانی نظیر عوامل نهادی و دولتی, عوامل اطلاعاتی, عوامل فناوری, عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی, عوامل اجتماعی و خانوادگی, عوامل مشارکتی شناسایی شدند.

لینک کمکی