مقاله تأثير عدالت سازماني بر ارتقاي سرماي? اجتماعي با ميانجي‌گري شايسته‌سالاري در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير عدالت سازماني بر ارتقاي سرماي? اجتماعي با ميانجي‌گري شايسته‌سالاري در سازمان :


تعداد صفحات :36

اهمیت سرمایه اجتماعی به‌ اندازه‌ای است که از آن به‌عنوان عامل تسهیل‌کننده همه فعالیت‌های اجتماعی یاد می‌شود. از این رو, در پژوهش‌های زیادی به شناخت عوامل ایجادکننده آن پرداخته شده است. بر این اساس, پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر ارتقای سرمایه اجتماعی با نقش میانجی شایسته‌سالاری در سازمان می‌پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف, کاربردی و از نظر نحوه اجرا, تحقیقی توصیفی- همبستگی است. جامعه‏ی آماری تحقیق شامل 500 نفر از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است که براساس جدول مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای, 218 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناپاهیت و گوشال (1998), عدالت سازمانی مورمن و نیهوف (1993) و پرسشنامه محقق‌ساخته شایسته‌سالاری بود. روایی محتوای پرسشنامه‌ها براساس نظرات تخصصی استادان و خبرگان و پایایی آن‌ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر شایسته‌سالاری تأثیر می‌گذارد. همچنین, تأثیر مستقیم عدالت سازمانی بر ارتقای سرمایه اجتماعی برابر با 39/0 و تأثیر غیرمستقیم آن به‌واسطه متغیر میانجی شایسته‌سالاری برابر با 5/0 است.

لینک کمکی