مقاله برآورد سهم نسبي ميزان سرماي? اجتماعي از رهبري معنوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد سهم نسبي ميزان سرماي? اجتماعي از رهبري معنوي :


تعداد صفحات :28

هدف پژوهش حاضر برآورد سهم نسبی سرمایه اجتماعی از رهبری معنوی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری, هم فوتبالیست‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان فارس, ویژن آسیا بودند. در پژوهش حاضر روش سرشماری به‌کار گرفته شده است (165N=). ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن با به‌کارگیری نظر متخصصان مدیریت ورزشی, و پایایی آن با محاسب ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. آلفای پرسشنامه برابر با 89/0 به‌دست آمد. همچنین, آلفای کرونباخ برای رهبری معنوی 89/0, و سرمایه اجتماعی 90/0 به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو روش ‌آمار توصیفی (میانگین, انحراف معیار, واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) انجام گرفت. نتایج نشان داد بین رهبری معنوی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد (547/0r=). در محیط پرتلاطم تیم‌های ورزشی امروزی, از طریق یک­سری مداخلات به‌نسبت جزئی و بسیار متمرکز که مربیان خواستار بازخورد سریع نتایج عملکرد تیم خود هستند, ماهیت توسعه سرمایه اجتماعی می‌تواند کارگشا باشد و این نیز از طریق رهبری معنوی به‌خوبی امکان‌پذیر است.

لینک کمکی