مقاله ترسيم مدل ساختاري براي تبيين تأثير سرماي? اجتماعي بر خلاقيت کارکنان با تأکيد بر نقش مديريت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ترسيم مدل ساختاري براي تبيين تأثير سرماي? اجتماعي بر خلاقيت کارکنان با تأکيد بر نقش مديريت دانش :


تعداد صفحات :33

هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش بود. پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش, توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 233 نفر از کارکنان دانشگاه الزهرا بود که 146 نفر به‌­عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده­ها سه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی چنگ و چانگ (2011), مدیریت دانش داروچ (2003) و خلاقیت تورنس (1959) به‌کار گرفته شد. تجزیه‌‍وتحلیل داده­ها با نرم‌‌افزار Amos20 انجام گرفت. یافته­ها نشان داد سرمایه اجتماعی بر خلاقیت و مدیریت دانش کارکنان دانشگاه الزهرا تأثیر مثبت می‌گذارد, و مدیریت دانش نیز بر خلاقیت تأثیر مثبت می‌گذارد؛ همچنین, در تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان دانشگاه الزهرا مدیریت دانش نقش میانجی دارد. با توجه به یافته­های پژوهش, می­توان گفت با افزایش اعتماد و روابط بین‌فردی, همچنین, تسهیم دانش در دانشگاه الزهرا می­توان بر خلاقیت کارکنان افزود. در پایان, مدل ساختاری تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش ارائه شده است.

لینک کمکی