مقاله بررسي ارتباط بين حضور زنان در هيئت‌مديره و ضعف کنترل داخلي، شواهدي از شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط بين حضور زنان در هيئت‌مديره و ضعف کنترل داخلي, شواهدي از شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


تعداد صفحات :27

امروزه, توسعه پایدار بر توانمندسازی زنان تکیه دارد؛ به‌طوری‌که اندیشمندان اجتماعی همواره بر رفع موانع جنسیتی به‌منزله لازمه تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده‌اند. بر این اساس, هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین جنسیت هیئت‌مدیره و ضعف کنترل داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه, جنسیت هیئت‌مدیره به‌منزله متغیر مستقل و ضعف کنترل داخلی متغیر وابسته پژوهش است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال‌های 1391 تا 1395 استفاده شده است. به‌طوری‌که پس از اعمال محدودیت‌های مورد نظر در این تحقیق, نمونه نهایی متشکل از 87 شرکت انتخاب شدند. پس از اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند‌متغیره و تکنیک آماری داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌ تحقیق استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه‌ حاکی از آن است که بین جنسیت هیئت‌مدیره و ضعف کنترل داخلی شرکت‌ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. به ‌عبارت دیگر, حضور زنان در هیئت‌مدیره ضعف کنترل داخلی شرکت را کاهش می‌دهد.

لینک کمکی