مقاله بررسي تأثير مؤلفه‌هاي سرماي? اجتماعي بر توانمندسازي زنان داراي مشاغل خانگي (مطالع? موردي شهرستان رزن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير مؤلفه‌هاي سرماي? اجتماعي بر توانمندسازي زنان داراي مشاغل خانگي (مطالع? موردي شهرستان رزن) :


تعداد صفحات :33

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مؤلفه‏های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان روستایی دارای مشاغل خانگی شهرستان رزن است که از نظر ماهیت کمی, از نظر میزان و کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی, از نظر هدف در زمره پژوهش‏های کاربردی و از نظر گردآوری داده‏ها پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش زنان روستایی دارای مشاغل خانگی شهرستان رزن است که جمعاً 460 نفرند و از این تعداد 266 نفر به‏عنوان نمونه بررسی شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‏های مورد نیاز تحقیق پرسش‌نامه بوده است که پایایی آن در همه قسمت‏ها حدود 85/0 برآورد شد. به‏منظور تجزیه‏وتحلیل داده‏های گردآوری‌شده از نرم‏افزار Lisrel و SPSS20 استفاده شد. نتایج حاصل از نتایج تحلیل خوشه‏ای بیانگر این است که 25/63 درصد از افراد مطالعه‌شده از نظر توانمندی ضعیف و 21 درصد نسبتاً توانمند بودند؛ درحالی‏که فقط 84/14 درصد از افراد کاملاً توانمند ارزیابی شدند. بر‌اساس نتایج تحلیل تشخیصی نیز می‏توان گفت عوامل مهمی که این گروه‏ها را از هم متمایز می‏کنند به ترتیب عبارت‏اند از: تأمین مشارکت اجتماعی, اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی.

لینک کمکی