مقاله بازنمايي تجرب? حس تنهايي اگزيستانسيال دانشجويان دختر مراجعه‌کننده به مرکز مشاور? دانشگاه تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازنمايي تجرب? حس تنهايي اگزيستانسيال دانشجويان دختر مراجعه‌کننده به مرکز مشاور? دانشگاه تبريز :


تعداد صفحات :36

هدف پژوهش حاضر بازنمایی تجربیات دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه تبریز از حس تنهایی اگزیستانسیال است. پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری است و نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه ژرف‌نگر با 18 نفر از دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه تبریز انجام گرفت. مصاحبه‌ها ضبط‌ و به روش استرابرت و کارپینتر تجزیه و تحلیل شدند. از یافته‏های حاصل از تجربیات حس تنهایی اگزیستانسیال دانشجویان, 4 مضمون اصلی: احساس درک‌شده, تنهایی مثبت, تنهایی منفی و راهکاری برای کاهش تنهایی منفی شناسایی شد. دانشجویان دختر دانشگاه تبریز از تنهایی اگزیستانسیال احساس وانهادگی, اضطراب و جدایی داشتند که این احساس برای آن‌ها هم پیامدهای مثبت و هم منفی داشته است. با اتخاذ تدابیری نظیر تبیین موقعیت وجودی دانشجویان در هستی و تعالی‌بخشی به این جایگاه می‌توان به این نوع از حس تنهایی در دانشجویان فائق آمد.

لینک کمکی