مقاله واکاوي دلالت‌هاي معنايي ازدواج نزد جوانان (مطالع? موردي: جوانان مجرد ساکن شهر تهران سال 1396)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي دلالت‌هاي معنايي ازدواج نزد جوانان (مطالع? موردي: جوانان مجرد ساکن شهر تهران سال 1396) :


تعداد صفحات :42

کاهش ازدواج جوانان توجه اجتماعی را در سطوح خرد و کلان برانگیخته است. مقاله حاضر حاصل پژوهش با هدف شناخت دلالت‌های معنایی ازدواج و تصویر ذهنی جوانان و راهبرد آنان به ازدواج است. رویکرد پژوهش کیفی است و از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان با نمونه‌گیری نظری و هدفمند به تعداد 28 نفر از جوانان مجرد در سن ازدواج از مناطق مختلف شهر تهران در سال 1396 انتخاب شده‌اند. گردآوری داده‌ها با تکنیک مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته و هسته محوری تحقیق با مقوله‌بندی داده‌ها به شیوه کدگذاری باز, محوری و انتخابی به‌دست آمده است. مشارکت‌کنندگان «واپس‌زدگی» به ازدواج ناشی از چهار مقوله ترس, بی‌میلی, افول ارزش‌های فرامادی و لذت‌گرایی را تجربه می‌کنند با دلایل معنایی در سه مقوله الگوی معیشت شامل اقتصاد ناایمن مرد, عدم توان مدیریت هزینه‌ها, استقلال مالی زنان؛ مناسبات ارزشی نوپدید شامل ارزش‌های اخلاقی و مناسبات اجتماعی‌ـ ارتباطی شامل وضعیت اجتماعی و چگونگی ارتباطات دو جنس با یکدیگر قابل تفسیر است. توجه به معیشت جوانان, ایجاد شغل و درآمدزایی باید در اولویت برنامه‌های دولت و بخش‌های خصوصی قرار گیرد. ترمیم زیرساختارهای فرهنگی ارزشی بازتولید‌شده در مناسبات ارتباطی متأثر از کنش کنشگران, جامعه‌پذیری مجدد از سوی نهادهای ذیربط را لازم دارد.

لینک کمکی