مقاله بررسي چندشکلي ژن‌هاي‌ Wnt10a و Wnt10b در گوسفند آميخته افشاري برولامرينو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي چندشکلي ژن‌هاي‌ Wnt10a و Wnt10b در گوسفند آميخته افشاري برولامرينو :


تعداد صفحات :21

انتخاب دام­های زنده دارای حداقل چربی لاشه در جهت اصلاح گله­های داشتی به افزایش تولید گوشت کشور کمک می­کند. اعضای خانواده ژن Wnt از عوامل مؤثر در تمایز سلو­ل­های چربی هستند. این پژوهش به‌منظور بررسی ارتباط چندشکلی ژن­های Wnt10a و Wnt10b با صفات لاشه در 96 رأس گوسفند آمیخته افشاری-برولامرینو انجام شد. از نمونه خون گوسفندان آمیخته به‌روش فنول کلروفرم DNA استخراج شد و واکنش زنجیره­ای پلی­مراز برای تکثیر قطعه­های 663 جفت­بازی از اگزون سوم و قسمتی از اینترون دوم ژن Wnt10aو 512 جفت­بازی از اگزون سوم ژن Wnt10b انجام شد. یک چندشکلی و سه تک­شکلی (مشاهده آللی متفاوت از توالی رفرنس) در جایگاه ژن Wnt10a مشاهده شد اما تفاوتی بین نمونه‌ها برای ژن Wnt10b وجود نداشت. یک تک­شکلی در ناحیه اینترون و یک تغییر تک‌نوکلئوتیدی از نوع هم­معنی و دو تک­شکلی در ناحیه اگزون درژن Wnt10a مشاهده شد که یکی از این تک­­شکلیها در کدون 139بود. پس از هضم با آنزیم برشی HpaII در کدون 139, مشخص شد که تمامی افراد در مقایسه با توالی رفرنس دارای ژنوتیپ هموزیگوت موتانت هستند. این SNP علاوه بر گوسفندان آمیخته در تعدادی از گوسفندان افشاری (دنبه­دار) و زل (بدون دنبه) نیز بررسی شد و مجدداً همان نتایج مشاهده شد. براساس نتایج این تحقیق به‌نظر می­رسد در این جایگاه از ژن در نژادهای مورد بررسی آلل اصلی G باشد.

لینک کمکی