مقاله تأثير سطوح جيره‏اي اسانس نعناع فلفلي بر شاخص‏هاي توليد و پاسخ ايمني در مرغ‏ تخمگذار تحت تنش القاء شده با دگزامتازون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير سطوح جيره‏اي اسانس نعناع فلفلي بر شاخص‏هاي توليد و پاسخ ايمني در مرغ‏ تخمگذار تحت تنش القا شده با دگزامتازون :


تعداد صفحات :24

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح جیره‏ای اسانس نعناع فلفلی بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی در مرغ‏های تخم‏گذار تحت تنش القاشده با تزریق دگزامتازون انجام گرفت. آزمایش به‏صورت فاکتوریل 3×2 در قالب طرح بلوک‎های‏ کامل تصادفی با تعداد 90 قطعه مرغ تخمگذار سویه های‏لاین (36W) در شش تیمار و پنج تکرار (شامل سه قطعه پرنده در هر قفس) اجرا شد. اسانس نعناع فلفلی در سطوح صفر, 200 و 400 میلی‏گرم در کیلوگرم به جیره پایه افزوده شد. دگزامتازون در دو سطح صفر و چهار میلی‏گرم در هفته به‌ازای هر مرغ به‌صورت زیرجلدی تزریق شد. تزریق دگزامتازون سبب کاهش درصد تولید, تولید توده‎ای تخم, افزایش وزن بدن پرندگان و همچنین افزایش معنی‎دار شمارش ائوزینوفیل­های خون, ضریب تبدیل و غلظت پروتئین تام خون در مقایسه با پرندگان شاهد شد (05/0P<). وزن زرده تخم برای مرغ‎های تغذیه‌شده با جیره حاوی 200 میلی‎گرم اسانس نعناع فلفلی بیشتر از مرغ‎های شاهد بود (05/0P<). عیار آنتی‏بادی علیه ویروس نیوکاسل, آنفلوانزا و گامبرو تحت تأثیر تزرق دگزامتازون, سطوح جیره‎ای اسانس نعناع فلفلی و اثر متقابل این دو قرار نگرفت. به‌طورکلی, تنش فیزیولوژیک ناشی از تزریق دگزامتازون اثرات منفی بر ضریب تبدیل و تولید تخم در مرغ‏های تخم­گذار دارد و افزودن اسانس نعناع فلفلی به جیره‏ غذایی می‏تواند برخی از این اثرات منفی مانند وزن تخم‏مرغ را تا حدودی بهبود بخشد.

لینک کمکی