مقاله همسانه‌سازي ژن زيرواحد بتا هورمون گونادوتروپين جفت انساني در پي انتقال ژن به اسپرم خروس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله همسانه‌سازي ژن زيرواحد بتا هورمون گونادوتروپين جفت انساني در پي انتقال ژن به اسپرم خروس :


تعداد صفحات :17

هدف از این مطالعه, همسانه‌سازی‌زیرواحد بتای هورمون گونادوتروپین جفت انسانی در ناقل‌ مناسب بود که بتواند از طریق اسپرم در تولید طیور تراریخت به کار گرفته شود. به این منظور زیرواحد بتای این هورمون به کمک یک جفت آغازگر اختصاصی تکثیر و درناقل T همسانه‌سازی شد. فرآیند ترانسفورماسیون پلاسمید نوترکیب در سلول‌های مستعد اشریشیاکلی انجام گرفت و کلونی‌های دارای پلاسمید نوترکیب به‌وسیله PCR انتخاب شدند. صحت تخلیص پلاسمید ابتدا توسط هضم آنزیمی و نهایتاً به روش توالی‌یابی بررسی شد. پس از آن, زنجیره بتا از ناقلT جداسازی شد و مجددا در ناقل بیانی pcDNA3.1+ همسانه‌سازی شد. نتایج آنالیز آنزیمی و تعیین توالی نشان داد که پلاسمید نوترکیب hCGβ/ pCDNA3.1+ با توالی صحیح ساخته شد و تطابق کامل با ژن زیرواحد بتای هورمون گونادوتروپین جفت انسانی داشت. می توان نتیجه گرفت که پلاسمید نوترکیب حاوی زیر واحد بتای گونادوتروپین جفت انسانی ساختار مناسبی برای انتقال به اسپرم خروس دارد که می تواند در تولید جوجه های تراریخت به کار گرفته شود.

لینک کمکی