مقاله اثر پودر کنگرفرنگي بر عملکرد و بروز عارضه آسيت در جوجه‌هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر پودر کنگرفرنگي بر عملکرد و بروز عارضه آسيت در جوجه‌هاي گوشتي :


تعداد صفحات :24

تأثیر گیاه دارویی کنگر فرنگی بر بروز عارضه آسیت, فشار خون سیستولیک و پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی در شرایط استرس سرمایی با استفاده از 400 جوجه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار, چهار تکرار و 20 جوجه یک‌روزه مطالعه شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون افزودنی), جیره حاوی 0015/0 درصد آنتی‌بیوتیک (ویرجینیامایسین), جیره حاوی 2/0 درصد پودر آسپرین و جیره‌های حاوی یک و دو درصد پودر کنگر فرنگی بودند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که پرندگانی که با جیره‌های حاوی کنگر فرنگی تغذیه شدند مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل بهتری نسبت به سایر تیمارها در شرایط استرس سرمایی داشتند (05/0>P). فشار خون سیستولیک, تعداد گلبول‌های قرمز خون, کل تلفات و درصد تلفات ناشی از آسیت در پرندگانی که با جیره‌های حاوی کنگر فرنگی تغذیه شدند کمتر از شاهد بود (05/0>P). افزودن آنتی‌بیوتیک و آسپرین به جیره تأثیری بر عملکرد نداشت (05/0P). بطور کلی استفاده از کنگر فرنگی تا سطح دو درصد جیره در شرایط استرس سرمایی, ضمن بهبود عملکرد, تلفات ناشی از آسیت در جوجه‌ها را کاهش می دهد.

لینک کمکی