مقاله شناسايي راهکارهاي توسع? مشاغل خانگي زنان روستايي شهرستان اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي راهکارهاي توسع? مشاغل خانگي زنان روستايي شهرستان اراک :


تعداد صفحات :27

مطالع حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توسع مشاغل خانگی زنان روستایی در شهرستان اراک, به مطالعه و کنکاش در دو سطح راهکارهای اجتماعی- نهادی و راهکارهای اقتصادی -حمایتی پرداخته است. روش مطالعه با در نظر داشتن اهداف تحقیق, کیفی بوده که با استفاده از تکنیک دلفی در سال 1392 به انجام رسیده است. حجم نمونه شامل 36 نفر از صاحب‌نظران آکادمیک و متولیان اجرایی حوز اشتغال خانگی است که به شکل غیر تصادفی و هدفمند انتخاب‌ شدند. نتایج حاکی از آن است که خرده‌بعد «تقویت فرهنگ کارآفرینی» به عنوان راهکاری اجتماعی– نهادی رتب اول را با (نمر 100) به خود اختصاص داده و همچنین خرده‌بعد «سیاست­های حمایت در بازاریابی» نیز به عنوان راهکار اقتصادی– حمایتی رتب اول را (نمر 80) به خود اختصاص داده و در نهایت در بررسی (شاخص اولویت) فرایند دلفی نیز خرده‌بعد «تقویت ساختارهای نهادی, رقابتی و محیطی» به عنوان راهکار اجتماعی- نهادی رتب اول را با (نمر 57/87) و خرده‌بعد «بهبود قوانین و رویه­های کاری» با (نمر 100) بالاترین اولویت را نسبت به دیگر خرده‌ابعاد کسب کرده‌اند.

لینک کمکی