مقاله بررسي مقايسه‌اي تاثير کلانشهر تهران بر حاشيه‌اي شدن حومه‌ها (مورد مطالعه: شهرهاي شهريار و لواسان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه‌اي تاثير کلانشهر تهران بر حاشيه‌اي شدن حومه‌ها (مورد مطالعه: شهرهاي شهريار و لواسان) :


تعداد صفحات :29

با رشد شهرها, نواحی پیرامونی در سای نفوذ کلانشهرها دستخوش تحولات اقتصادی, اجتماعی و زیست‌محیطی می‌شوند. در نواحی پیرامون کلانشهرها متناسب با چگونگی شرایط محیط طبیعی و نظام اجتماعی- اقتصادی کل شهر و پیرامون, اشکال متفاوتی از سازمان فضایی به وجود می‌آید. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای میزان حاشیه‌ای شدن شهرهای لواسان و شهریار به عنوان حومه‌های متأثر از کلانشهر تهران است. مطابق رویکرد عملکردهای شهری در توسع روستایی UFRD سکونتگاه‌ها با ابعاد و ویژگی‌های عملکردی متفاوت نقش مهمی در توسع روستایی و منطقه‌ای دارند, اما در اغلب کشورهای در حال توسعه, نظام سکونتگاهی به اندازه کافی شکل نگرفته و یکپارچه نیست تا این مراکز بتوانند عملکردهای خود را به‌طور ویژه و کارآمد انجام دهند. در این پژوهش برای بررسی میزان حاشیه‌ای شدن از شاخص‌های اجتماعی, اقتصادی و از شاخص‌های کیفیت زندگی به منظور مقایسه و دستیابی به سطح زندگی در شهرهای مورد مطالعه استفاده شده است. رویکرد پژوهش توصیفی– تحلیلی و از روش پیمایشی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شهرهای لواسان و شهریار به لحاظ ابعاد اقتصادی و اجتماعی به کلانشهر تهران وابسته‌اند, به گونه‌ای که این دو شهر در مقابل تهران نقش و کارکرد خوابگاهی دارند. در حالی که میانگین کیفیت زندگی و کیفیت بعد اقتصادی و اجتماعی در شهر لواسان نسبت به شهریار بهتر ارزیابی شده, میانگین کیفیت بعد کالبدی در شهریار بهتر از لواسان است.

لینک کمکی