مقاله واکاوي مباني مشروعيت اقتدار نخبگان سنتي روستايي در راهبري توسع? اجتماع محلي (مورد مطالعه: اجتماعات روستايي شهرستان سردشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي مباني مشروعيت اقتدار نخبگان سنتي روستايي در راهبري توسع? اجتماع محلي (مورد مطالعه: اجتماعات روستايي شهرستان سردشت) :


تعداد صفحات :36

نخبگان سنتی روستایی در مناطق کردنشین از جمله ظرفیت‌های اجتماع محلی‌اند که با توجه به دارا بودن دانش بومی و اقتدار در ادار امور, در راهبری اقدامات توسعه‌ای نظیر بسترسازی, برنامه‌ریزی, توجیه و متقاعدسازی, کسب موافقت و جلب مشارکت, نقش دارند. در این پژوهش با تأکید بر این تجارب در روستاهای شهرستان سردشت, منشأ مشروعیت اقتدار آنها در راهبری اقدامات توسعه‌ای در پرتو رویکرد نظری اقتدار وبر و توسع محلی و با تکیه بر روش‌شناسی کیفی در گردآوری و تحلیل داده‌ها واکاوی شده است. بر اساس یافته‌ها, روحانیون به عنوان نخبگان سنتی با داشتن شخصیتی مردم‌دار و معنوی, از مشروعیت کاریزماتیک برخوردارند. ضمن آنکه پشتوان دینی, مبنایی برای مشروعیت ارزشی آنها فراهم کرده و باعث شده در طول تاریخ اجتماع محلی, از مرجعیت برخوردار باشند و به عبارتی دیگر مشروعیت سنتی در اقتدار داشته باشند. ریش‌سفیدان نیز با توجه به سنت تبعیت از بزرگان در اجتماع محلی, مشروعیت سنتی دارند. نتایج بیانگر وجود ترکیبی از مشروعیت نخبگان سنتی است که ریشه در نظام دینی و فرهنگی حاکم بر اجتماع دارد. قانون در اجتماع محلی مبنایی برای مشروعیت محسوب نمی‌شود. اتکای شوراهای اسلامی و دهیاران در مدیریت جدید توسع روستایی, به مشروعیت ناشی از سنت‌های اجتماع محلی می‌تواند آنها را در راهبری توسعه تقویت کند و به اقتدار آنها در راهبری امور که در وضعیت ضعیفی قرار دارد بینجامد.

لینک کمکی