ارزيابي عملکرد و پارامترهاي ژنتيکي ده آميخته کرم ابريشم چيني و ژاپني در سيستم تلاقي چرخشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي عملکرد و پارامترهاي ژنتيکي ده آميخته کرم ابريشم چيني و ژاپني در سيستم تلاقي چرخشي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اکوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم کشاورزي)

تعداد صفحات :14

عملکرد آمیخته های حاصل از پنج لاین تجاری چینی به نام های 32, 104, 110, 152, 154 و پنج لاین تجاری ژاپنی به نام های 31, 103, 107, 151 و 153 کرم ابریشم در چهار دوره پرورشی مشتمل بر دو فصل بهار و تابستان بررسی گردید. مراحل تفریخ و پرورش آمیخته ها و فرآیندهای آزمایش و نیز رکوردگیری صفات مربوطه طبق دستورالعمل های استانداردESCAP (1993) انجام پذیرفت. طبق نتایج حاصل, به جز اثر پایه مادری, سایر عوامل موجود (نسل, جنس و گروه آمیخته) در مدل آماری در سطح P<0.0001 معنی دار بودند. میانگین اثر کلیه عوامل مورد بررسی به جز اثر پایه مادری روی صفات وزن پیله, وزن قشر پیله و درصد قشر پیله هم در سطح P<0.0001 معنی دار بود. نتایج برآورد مولفه های واریانس با استفاده از مدل یک صفتی نشان داد که آمیخته های 154 × 153 و 32 × 31 دارای وراثت پذیری خاص بالایی بودند (به ترتیب 0.8365 و 0.7848 برای صفت وزن پیله). می توان نتیجه گیری کرد که سرعت پیشرفت ژنتیکی حاصل از اجرای برنامه های انتخاب با استفاده از این آمیخته ها جهت تولید لاین های جدید بالاتر خواهد بود. از طرفی آمیخته 154 × 153 با وجود دارا بودن وراثت پذیری بالا در صفات انفرادی (0.8365 و 0.9854 برای صفات وزن پیله و وزن قشر پیله), دارای میانگین پایین تری نسبت به آمیخته 32 × 31 بود که این امر بیانگر حساس بودن این آمیخته نسبت به شرایط محیطی است. نتایج حاصل از برآورد همبستگی های ژنتیکی افزایشی, محیطی و فنوتیپی با استفاده از روش آنالیز دو صفته نشان داد که بالاترین مقدار همبستگی ژنتیکی افزایشی در مورد همه صفات مربوط به آمیخته 154 × 153 است. در کل, آمیخته تجاری 32 × 31 از نظر بیشتر خصوصیات اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشت.
کلید واژه: آمیخته, کرم ابریشم, وراثت پذیری, همبستگی, تلاقی چرخشی

لینک کمکی