شناسايي فلور و شکل زيستي گياهان منطقه کندوان در استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي فلور و شکل زيستي گياهان منطقه کندوان در استان آذربايجان شرقي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اکوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم کشاورزي)

تعداد صفحات :24

مراتع کندوان در دامنه شمالی رشته کوه های سهند قرار دارد. منطقه مورد مطالعه در محدوده طول های جغرافیایی 45.7 ´10 46 تا "53.7 ´20 46 شرقی و عرض جغرافیایی "12.3 ´42 37 تا "13.8 ´52 37 شمالی قرار دارد. حداقل ارتفاع بررسی شده در این منطقه 1800و حداکثر 3000 متر می باشد. در منطقه مورد بررسی, تعداد 400 نمونه گیاهی جمع آوری و خشک شده و سپس به هرباریوم منتقل و با استفاده از کلیدهای معتبر خارجی و داخلی شناسایی و تعیین نام علمی شدند. 256 گونه متعلق به 153 جنس و 37 تیره شناسایی شد. از مهم ترین تیره های گیاهی جمع آوری شده از این منطقه می توان به تیره های Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Brassicaceae و Apiaceae اشاره نمود. تیره کاسنی با 40 گونه, بقولات با 29 گونه, نعناعیان با 25 گونه, تیره شب بو با 22 گونه و تیره چتریان با 16 گونه, به ترتیب بیشترین گونه ها را به خود اختصاص دادند. شکل زیستی هر یک از عناصر گیاهی منطقه, با استفاده از روش رونکیه مشخص شد. اشکال بیولوژیک منطقه شامل 1.17% فانروفیت, 4.68% ژئوفیت, 6.25% کامفیت, 30.07% تروفیت و57.81 % همی کریپتوفیت می باشند.
کلید واژه: استان آذربایجان شرقی, ایران, شکل زیستی فلور, کندوان

لینک کمکی