ارزيابي عملکرد کلاسيفاير برگشتي در طبقه بندي ابعادي با حد جداسازي 45 ميکرون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي عملکرد کلاسيفاير برگشتي در طبقه بندي ابعادي با حد جداسازي 45 ميکرون :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :12

در عملیات واحد, کنترل ابعاد بار ورودی به دستگاه ها برای بهینه کردن عملکرد کل فرایند عملیات واحد ضروری است و این کار به طور معمول با کلاسیفایرها انجام می شود. اما زیاد بودن انتقال غیر انتخابی ذره ها به جریان ته ریز در حد جداسازی ریزتر از 45 میکرون, کارایی فرایند عملیات واحد را کاهش می دهد. در پژوهش حاضر عملکرد کلاسیفایر برگشتی در حد جداسازی های حدود 45 میکرون مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب نقص در تمامی آزمایش ها حدود 0.3 و یا کمتر بود؛ همچنین درصد انتقال مواد ریزتر از 25 میکرون به ته ریز, بین 8 تا 13 درصد می باشد. که این امر نشان دهنده کارایی خوب کلاسیفایر برگشتی در طبقه بندی ابعادی با حد جداسازی 45 میکرون بود. همچنین مشخص شد که شدت جریان آب شناوری تا مادامی که از حد بحرانی فراتر نرود, تاثیر به سزایی بر کاهش انتقال غیر انتخابی ذره ها به ته ریز دارد. چرا که بیشتر بودن شدت جریان آب از حد بحرانی موجب افزایش اختلاط در بخش قائم کلاسیفایر برگشتی و مختل شدن روند ته نشینی مواد در مجاورت مجرای ته ریزمی شود که این امر افزایش غیر انتخابی انتقال ذره های ریز به ته ریز را به دنبال خواهد داشت. به منظور ارزیابی میزان اختلاط در مجاورت مجرای ته ریز, شاخصی با عنوان (شاخص اختلاط) تعریف شد. اگر این شاخص برابر با 1 باشد در مجاورت ته ریز اختلاط رخ نمی دهد و روند ته نشینی ذره های درشت مناسب است و هرچه این شاخص بزرگتر باشد, اختلاط بیشتر در ناحیه نزدیک به ته ریز رخ می دهد که این امر روند ته نشینی ذره ها را مختل می کند.
کلید واژه: جداکننده بستر سیال, کلاسیفایر برگشتی, جداسازی ابعادی, اختلاط, ته نشینی

لینک کمکی