ارزيابي لاين هاي گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) و گروه بندي آنها بر اساس شاخص هاي زراعي (چاپ مجدد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي لاين هاي گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) و گروه بندي آنها بر اساس شاخص هاي زراعي (چاپ مجدد) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اکوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم کشاورزي)

تعداد صفحات :16

به منظور گروه بندی و دست یابی به ژنوتیپ های برتر در 30 لاین گندم بهاره در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل: عملکرد, اجزای عملکرد دانه, شاخص برداشت, طول پدانکل, طول ریشک, تعداد برگ, ارتفاع بوته, سطح برگ پرچم و ماقبل پرچم, تعداد روز تا مرحله آبستنی, تعداد روز تا سنبله دهی, تعداد روز تا گلدهی و تعداد روز تا برداشت بود. تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر اکثر صفات, اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% وجود داشت که بیانگر وجود اختلاف ژنتیکی قابل توجهی بین لاین های مورد مطالعه از نظر صفات مورد ارزیابی می باشد. با تجزیه خوشه ای بر اساس تمامی صفات و بر مبنای داده های استاندارد شده به روش Ward, لاین ها در سه خوشه گروه بندی شدند. هشت لاین خوشه سوم از لحاظ عملکرد دانه, تعداد دانه در سنبله, تعداد سنبله در متر مربع, طول سنبله, طول پدانکل, ارتفاع بوته و سطح برگ پرچم برتر بودند. با انجام تجزیه بر عامل ها, پنج عامل 78.99% تغییرات کل را تبیین کردند, که در این میان عامل اول با توجیه 35% از تغییرات به عنوان عامل موثر بر عملکرد دانه نام گذاری شد. ژنوتیپ N-75-5 با عملکرد 289.5 گرم بر مترمربع پرمحصول ترین در میان ژنوتیپ های مورد مطالعه محسوب می شود.
کلید واژه: تجزیه عاملی, تجزیه کلاستر, عملکرد, گندم نان

لینک کمکی