رابطه ساختار و فعاليت در فسفرآميدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه ساختار و فعاليت در فسفرآميدها :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :20

در این پژوهش با استفاده از نرم افزار PASS, درصد احتمال خاصیت آنتی استیل کولین استرازی دویست و بیست و پنج مولکول فسفرآمید پیشگویی و از بین آنها ده مولکول با بالاترین درصد احتمال آنتی استیل کولین استراز و با فرمول عمومی (44) [NH (CH3)] P (O) [SCH3] [OCH3], (46) [N (CH3)2] P (S) [OCH3] [OCH3], (47) [NH (CH3)] P (O) [SCH2CH3] [OCH2CH3], (93) [N (CH3)2] P (O) [CN]2, (99) [5, 4, 2-Cl3-C6H2O] P (O) [OCH3] [N (CH3)2], (103) [2, 4, 5-Cl3-C6H2O] P (O) [OCH2CH3] [N (CH3)2], (178) [p-Cl-C6H4O]2 P (O) [N (CH3)2], (179) [p-CH3-C6O]2 P (O) [N (CH3)2], (183) [C6H5O]2 P (O) [N (CH3)2], (217) [p-CH3-C6H4O] P (O) [F] [N (CH3)2], انتخاب شد. پس از تهیه, خالص سازی و شناسایی ترکیب های هدف با استفاده از فناوری های 31P NMR, 19F, 13C, 1H, IR, GC-Mass و X-Ray, میزان مهارکنندگی و آب گریزی این ترکیب ها با استفاده از روش های المن و فلاسک لرزان اندازه گیری شد. نتیجه های IC50 و LogP نشان می دهد که ترکیب 46 بالاترین و ترکیب 183 کمترین قدرت مهارکنندگی و ترکیب 44 کمترین و ترکیب 183 بیشترین آب گریزی را دارا می باشند. رابطه های ساختار - فعالیت در این ترکیب ها بیانگر آن است که از میان سه پارامتر الکترونی, فضایی و آبگریزی, پارامتر آبگریزی بیشترین تاثیر را در مقدار IC50 نشان می دهد.
کلید واژه: فسفرآمید, فسفرآمیدوتیوآت‌, PASS, آبگریزی, آنتی استیل کولین استراز, IC

لینک کمکی